A tíz pont

1. A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond.
2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik.
3. A cserkész, ahol tud, segít.
4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
5. A cserkész másokkal szemben gyengéd, magával szemben szigorú.
6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz, és kíméli a növényeket.
7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik.
8. A cserkész vidám és meggondolt.
9. A cserkész takarékos.
10. A cserkész testben és lélekben tiszta.

Az alapelvek magyarázata (csapatlelkiség)

Ez a 10 pont kifejezi azt, hogy a Pátyi Keresztyén Ifjúsági Csapat mit tart munkájában a legfontosabbnak, követendőnek, és milyen célok, elvek mentén kíván tevékenykedni.
A 10 pont ismerete alapkövetelmény a csapat tagjai számára, az avatás idejére mindenki meg kell, hogy ismerje, és ami ennél is fontosabb, gyakorolnia kell mindennapjaiban.

A PáKICs tíz pontját mindenkinek ismernie kell.

1. Mindig és feltétlenül mondj igazat!

Máté 5,33-37 Hegyi Beszéd részlet
„Hallottátok azt is, hogy megmondatott a régieknek: Ne esküdj hamisan, az Úrnak pedig add meg, amit esküvel fogadtál. Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek: se az égre, mert az Isten királyi széke, se a földre, mert az lábainak zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa, de ne esküdj saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajad szálát sem tudod fehérré vagy feketévé tenni.
Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van.”
Máté 21,28-31a A két testvér példázata
„De mi a véleményetek erről? Egy embernek két fia volt, és az elsőhöz fordulva ezt mondta: Fiam menj, dolgozz ma a szőlőben. Ő így felelt: Nem akarok – később azonban meggondolta magát, és elment. Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt: Megyek, uram – de nem ment el. Ki teljesítette a kettő közül az apja akaratát? Az első.”
Az első fiú nem abban példa, ahogy tologatja a munkát/feladatát, hanem abban, hogy őszinte volt apjával szemben, s később lelkiismeretére hallgatva mégis kiment dolgozni a szőlőbe.
- mindig igazat mondani (nem fér bele a füllentés sem)
- hazugság az is, ha hallgatok, és nem mondom el az igazságot, vagy csak részigazságot mondok el.
Miért szoktunk hazudni? Általában azért, hogy az igazsággal járó kellemetlenségeket elkerüljük. De ahogy a biblia mondja: nincs olyan titok, ami ki ne tudódna. Ilyenkor nemcsak a megérdemelt büntetést kapjuk meg, de el kell viselnünk szüleink jogos szemrehányását hazugságainkért. És talán az a legrosszabb, amikor ezek után nem bíznak meg bennünk, hiszen egyszer biztosan hazudtunk nekik, ki tudja, máskor igazat mondtunk-e? Ezért soha ne hazudj! A bizalom az egyik legnagyobb kincs, amit ember embernek adhat. Ne játszd el könnyen, pillanatnyi könnyebbség kedvéért!
Mindig mondj igazat! A közvélekedés szerint vannak kis hazugságok, nagy hazugságok, és ami közötte van. Isten szemében minden hazugság hazugság. És biztos lehetsz benne, hogy a szüleid is így fogják gondolni, amikor kiderül, hogy valamiben nem mondtál igazat. Ne válogass, hogy ez most csak füllentés, egy kis ferdítés, vagy valami nagy hazugság! Mindig, minden esetben mondj igazat. Ha valamiről nem akarsz beszélni, akkor mondd azt, hogy nem akarsz róla beszélni, de ne hazudj!
Feltétlenül mondj igazat! Sokszor hazudnak azért, hogy ne bántsanak meg mást, azt állítják, szeretetből tették. De te ne gondold így! A szeretet nem létezhet őszinteség nélkül. Az igazságot ki kell mondani, akkor is, ha fáj. Szépen, illő módon, szeretettel, de őszintén.

2. Teljesítsd híven kötelességeidet, amelyekkel Istennek, hazádnak, és embertársaidnak tartozol!

Máté 22,15-22 Az adópénz története
„Akkor a farizeusok elmentek, és elhatározták, hogy szóval csalják tőrbe (Jézust). Elküldték tehát hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt, akik ezt mondták:’Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját az igazsághoz ragaszkodva tanítod, és hogy nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét. Mondd meg tehát nekünk, mi a véleményed: szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem?’Jézus felismerve gonoszságukat, így szólt:’Mit kísértetek engem, képmutatók? Mutassatok nekem egy adópénzt!’ Azok odavittek neki egy dénárt. Jézus megkérdezte tőlük: ’Kié ez a kép és ez a felirat?’ ’A császáré.’- felelték. Jézus erre kijelentette:
’Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, az Istennek, ami az Istené!’
Amikor ezt meghallották, elcsodálkoztak, otthagyták őt, és eltávoztak.”
Farizeusok: zsidó kegyes férfiak, akikre a nép felnézett buzgó vallásosságukért (de ez csak külső vallásosság volt)
Jézus nem vette figyelembe az emberek tekintélyét: nem azt jelenti, hogy nem tisztelte az embereket, hanem azt, hogy az embereket nem vagyonuk vagy rangjuk alapján ítélte meg.
Aki közösségben él, annak feltétlenül vannak olyan feladatai, kötelezettségei, amelyekkel közösségének tartozik. Nem vagyunk egyedül a világban, ezért nem élhetünk úgy, ahogy csak nekünk tetszik, bizony másokra is tekintettel kell lennünk.
Először vannak azok a kötelességek, amelyekkel Istennek tartozol. Isten megteremtett téged, és amikor te tudni sem akartál róla, megkeresett, mert Ő mindenkor hűséges hozzád. Jézus Krisztus halálával megváltott téged, és az Ő vére által mehetsz az Atyához. Mindezért sokkal tartozol neki! Legyen hálás a szíved, hogy kötelességeidet ne kényszerből, hanem örömmel és köszönetképpen teljesítsd az Úrnak.
Mivel tartozol Istennek?
- Jézus mondja: „Higgyetek énbennem…!” A hit Jézus Krisztusban, ez a mi elsődleges kötelességünk Istennel szemben.
- Isten őszinteséget vár tőlünk imádságainkban, amikor Hozzá fordulunk.
- Keressük és kövessük akaratát (bibliaolvasás, gyülekezeti alkalmak)!
- Adakozás már a zsebpénzünkből is (de ne kényszerből, hanem jó szívből)!
De kötelességeink vannak hazánk felé is. Isten nem valahová teremtett bennünket, hanem éppen ide, ebbe az országba, ebbe a községbe. Ez nem véletlen. Itt a helyünk, itt kell Őt szolgálnunk. A hazánktól kapjuk azt, hogy kik vagyunk a világ szemében: magyarok, pátyiak. A hazánktól kapjuk azt a kultúrát, amely részünkké válik, amelyben élünk, mozgunk, vagyunk, és amit magunk is formálunk. A hazánktól kapjuk a múltunkat, Magyarország múltja a mi múltunk, őseink hétköznapjai. És a hazánktól kapjuk jövőnket is! „A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely.” A világ bármennyire globalizált is, bármennyire össze is zsugorodott, csak egyetlen hely van, ahol igazán otthon vagyunk benne, ahol igazán szívesen látnak, ahol nekünk jogos lakóhelyünk van, és ez a HAZA.
Mivel is tartozunk mindezért hazánknak?
- Tartozunk a hűséggel. A PáKICs nyakkendője fehér színű, amely éppen azt fejezi ki, hogy ez a csapat, és tagjai nagyon fontosnak tartják a hűséget. A haza elsősorban hűséget követel tőlünk. Azt jelenti ez, hogy nem hagyhatjuk el soha? Elhagyhatod, de mindig vissza kell térned. Elmehetsz, hogy gazdagodj ismeretben, lelkiekben, vagy anyagiakban, de amikor készen vagy, haza kell jönnöd, hogy mindazzal, amit szereztél népedet, nemzetedet, hazádat szolgáld.
- Ha felnőttek lesztek fontos, hogy adófizető állampolgárok legyetek a közös teherviselés érdekében (ne lopjuk meg az államot!).
És végül tartozol a körülötted élő embereknek is.
- Az ember a társadalomban él, abból nem szakadhat ki soha igazán. Aki pedig közösségben él, annak tekintetbe kell vennie, hogy a körülötte élők mit akarnak, nem zavarhatja őket a saját parttalan akaratával és szabadságával. A te szabadságod határa a másik embere ugyanolyan szabadságának biztosítása. Az emberekkel való folyamatos és szakadatlan kapcsolat az, amely életünk során a legtöbbet tanít és nevel bennünk. Nem az iskola, nem a tankönyvek, hanem az emberek azok, akik tudást adnak nekünk, akik erkölcsi érzékünket fejlesztik, felébresztik az egymás iránti szeretet kötelességét. Mert bizony azzal tartozol leginkább embertársaidnak, hogy szereted őket: „senkinek semmivel ne tartozzatok, csak, hogy egymást szeretitek.”
- Az embereknek kijáró tiszteletet is adjuk meg (idősebbeknek előre köszönni, fiúk legyenek udvariasak a lányokkal), illetve akinek szüksége van segítségre, annak segítsünk, ha tudunk!
Ezért e pont értelme ez: higgy Istenben, légy hű hazádhoz és szolgáld erőd szerint, embertársaidat (felebarátaidat) pedig szeresd!

3. Ahol tudsz, segíts!

Lukács 10, 30-37 Az irgalmas samaritánus példázata
„Jézus ezt mondta neki (egy törvénytudónak): ’Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap, ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta; odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek?’ Ő így felelt: ’Az, aki irgalmas volt hozzá.’ Jézus erre ezt mondta neki: ’Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj!’
Samaritánus (szamaritánus): Samária lakói Izráel területén (a Babiloni illetve Asszír Birodalom idején keveredtek össze a zsidó néppel). Zsidók megvetették őket, inkább kikerülték az általuk lakott területet.
Pap és lévita (templomszolga): mai vallásos (de nem hívő) emberek, illetve a közönyös hívő emberek is lehetnek (akik hallgatják Isten tanítását, de nem aszerint élnek).
Irgalmas samaritánus/szamarinátus: azt szeretné Isten, ha ilyen segítőkész hívők lennénk.
Kinek lehet segíteni:
- osztálytársnak, barátnak, barátnőnek (közös tanulás, egymás meghallgatása)
- szüleinknek, nagyszüleinknek (házi munkákban)
- kisebb gyerekeknek (játékban, sportban)
- idősebbeknek (utcán, boltban, járműveken).
Soha ne mondd, hogy valakin azért nem segítesz, mert nincs erőd, nincs pénzed. Ez általában hazugság. Mondd őszintén azt, hogy nem akarsz segíteni!
De mi nem mondhatjuk ezt, mert a segítség számunkra kötelesség. Annyi lehetőség adódik segíteni. Anyunak a konyhában, apunak a kertben vagy a garázsban, tesvéreidnek a tanulásban, nagyszüleidnek a bevásárlásban, tanítódnak azzal, hogy csendben figyelsz, arra amit mond. Keresd az alkalmakat, és mindent így nézz: tudnék-e valamit itt segíteni?
De vigyázz, senkire ne erőltesd rá a segítségedet! Ajánld fel, akár többször is, de ha elutasítanak, értsd meg, ott nem kell segítened!
Nem az a fontos, hogy mindenáron segíts, hanem az, hogy a szívedben ott legyen a vágy, hogy szeretetből adj valamit, amire a másiknak a szüksége van!

4. A csapat minden tagját tekintsd testvérednek!

János 13,34-35 Az új parancsolat
„Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást!”
1Korinthus 12,12-27 Krisztus teste és tagjai
27. vers: „Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.”
Miután egy keresztyén csapat vagyunk, és ezt felvállaljuk mások előtt is, Istent fogják szidni, káromolni, ha minket nem Krisztushoz méltóan látnak viselkedni. Mit jelent ez?
A csapat/őrs tagjaira úgy tekintsetek, ahogy Jézus is tekintene: szeretettel és igazságosan!
Az őrs, a csapat olyan, mint egy nagy család. Mindenki, aki annak a tagja egymást testvérnek kell, hogy tekintse. És mit tesznek a testvérek? Megosztoznak azon, ami közös, de nem sajnálják egymástól azt sem, ami csak az övék. Megvédik egymást elsősorban azoktól, akik nem a testvéreik, de azoktól is, akik ugyan testvéreik, de nem úgy viselkednek.
És mit nem tesznek soha a testvérek? Soha nem verekszenek, mert hiszen a testvér olyan, mint én, ha bántom, magamat bántom. Soha nem haragszanak egymásra, mert a testvériség azt jelenti, hogy mindent őszintén el tudunk mondani egymásnak. Nem kivételeznek egymással, hanem megpróbálnak a csapaton/őrsön belül új barátokra lelni.
Vannak az őrsben és a csapatban idősebbek, akik szintén testvérek. Olyanok, mint az idősebb bátyjak vagy nővérek, akik sokszor olyat mondanak, amit nem értünk, de a szívünk mélyén tudjuk, szeretnek minket, jót akarnak nekünk, ezért úgy cselekszünk, ahogyan ők mondják.

5. Másokkal szemben légy gyengéd, magaddal szemben szigorú!

Lukács 14,7-11 Jézus tanítása a főhelyek válogatásáról
„Azután egy példázatot mondott a meghívottaknak, amikor észrevette, hogyan válogatják a főhelyeket: Ha valaki meghív lakodalomba, ne ülj a főhelyre, mert lehet, hogy nálad érdemesebb embert is meghívott. És ha odamegy hozzád, aki meghívott téged is meg őt is, és így szól: Engedd át neki a helyet!- akkor szégyenszemre az utolsó helyre fogsz kerülni. Hanem ha meghívnak, menj el, ülj le az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád: Barátom, ülj feljebb! – s akkor becsületed lesz minden asztaltársad előtt.
Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik.”
Felmagasztalás azt jelenti: többet gondol magáról illetve másról, mint amennyi értékkel ténylegesen bír.
Alázat: nem egyenlő az álszerénységgel. Alázat az, amikor a másik dolgát/érdekét előbbre tudom helyezni a magaménál. Ehhez rendszeresen önkritikát kell gyakorolni (megvizsgálni, mit tettem helyesen vagy rosszul) + Isten segítségére is szükségünk van!
Embertársaidnak, felebarátaidnak azzal tartozol elsősorban, hogy szereted őket, és minden tettedet ez hatja át. Bánj velük gyengédséggel! Elsősorban a nálad gyengébbekkel, kisebbekkel, a nőkkel, a betegekkel, az idősekkel. Gyengédnek lenni azt jelenti, hogy látod az ő gyengeségüket, és ezt nem rovod fel nekik, hanem arra törekszel, hogy a magad erejével pótold az ő gyengeségüket.
De magaddal szemben légy szigorú! Ne tűrd el, ha rendetlen vagy! Ne tűrd, ha valaki a szíved mélyén arra bíztat, hogy ne írd meg a leckét! Tudd mindig, hogy van egy olyan részed, amely arra igyekszik rávenni téged, hogy a munka könnyebbik végét fogd meg, hogy a gyengébbet taposd el, hogy amit holnap is megtehetsz, azt holnap tedd meg. Ne tűrdd el azt, hogy ez a kis hang irányítsa az életedet! Légy te az úr a tested, a szellemed felett! Kényszerítsd magad a jóra, kényszerítsd magad a helyesre, a szépre, és arra, ami Isten akaratát, és embertársaid javát szolgálja.

6. Szeresd a természetet, légy jó az állatokhoz, és kíméld a növényeket!

1Mózes 1,28-29 és 31. vers Az ember teremtése
„Isten megáldotta őket (az első emberpárt) és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen!
Azután ezt mondta Isten: Nektek adom az egész föld színén minden maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van: mindez legyen a ti eledeletek. …És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó.”
Jób könyve 12,7-10
„Kérdezd csak meg az állatokat, azok is tanítanak, és az égi madarakat, azok is tudósítanak. Vagy elmélkedj a földről, az is tanít, a tenger halai is beszélnek neked. Ki ne tudná mindezekről, hogy az Úr keze alkotta őket? Az ő kezében van minden élőnek a léte, és minden emberi testnek adott lélek.”
Lukács 12,22-32 Isten gondviseléséről
Isten teremtési rendje:
- uralkodjunk az állatokon, illetve eledelünk legyen a növény és az állat
- őrizője és védője legyünk a ránk bízott természetnek és élővilágnak!
A természet Isten nagyszerű alkotása. Az Úr először egy kertet teremtett, és ebben helyezte el az embert, és azt parancsolta neki, hogy gondozza azt. Fontos feladatunk ez ma is: gondoskodni a természetről, és annak minden részéről. Amikor elmész egy erdőbe, beszívod a fenyőillatot, és amikor kilélegzed, megszabadulsz minden városi levegőtől, kitisztul a tüdőd, tisztábbak lesznek a gondolataid, és tisztábbak lesznek az érzéseid is.
A növények, az állatok, de még a kövek és a talaj is ennek a természetnek a szerves részei. Minden összefügg mindennel. Ha kárára vagy az állatoknak, vagy a növényeknek az egész természetet bántod. Ha hangoskodsz az erdő csendjében, már ártasz a természetnek.
Nem elég az, hogy nem bántod a növényeket vagy az állatokat. Jót kell velük tenni. Jót tenni azt jelenti, megadni, amire szükségük van. Ha erdőben jársz, és vadállatokkal találkozol, mindig tudd, ők vannak otthon, de csupán betolakodó vagy náluk. Ne csodálkozz, ha nem látnak szívesen! De ha szeretettel tartod tőlük a távolságot, ha nem zavarod meg őket, ha hagyod, hogy a saját ember-mentes életüket éljék, akkor vendég vagy náluk, és nem ártasz nekik.
Természetvédelmi területen ne térj le a kijelölt útról! Minden területen figyelj a lábad alá, s amennyire lehetséges, vigyázz a növényekre! Azok nemcsak hasznosak, de szépek is, nemcsak fenntartják a természet egyensúlyát, hanem gyönyörködtetnek is. Gyönyörködj, ne rombolj!
Ha így teszel, valóban vendég leszel a természetben, szívesen látott vendég. Ha így teszel, beteljesíted Isten akaratát: őrzöd és véded, amit alkotott.
Feladatunk: Hálából, amiért Isten gondot visel rólunk, mi is szeressük az általa alkotott állat- és növényvilágot, gondoskodjunk sajátjainkról (kutya, macska, télen madáretetés, otthoni növények locsolása stb.)!

7. Feljebbvalóidnak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedj!

Zsidók 13,17
„Bízzatok vezetőitekben és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak.”
János 10,1-16 A jó pásztor példázata
Kiemelten 14-16 versek: „Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismrnek engem, ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát: és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra; és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor.”
A bárányokat terelgetni kell, hogy a jó úton maradjanak, s a pásztor tudja, hogy hol van jó táplálék és bővizű forrás, de azt is tudja, hogy hol fenyegeti őket veszély. A bárányok, akik követik a pásztort, ismerik a hangját, ha meghallják, mennek utána. Például, ha egy forrásnál több nyáj összekeveredik, akkor elég egyet kiabálnia a pásztornak, s a nyájának tagjai odagyűlnek köré.
Nekünk, embereknek (kicsiknek és nagyoknak egyaránt) is van egy Mennyei Pásztorunk, aki ugyanígy terelget bennünket.
Jó Pásztor = Jézus
Közös akol = PáKICS
Nyájak = őrsök
Kolompos bikák = őrsvezetők terelgetik a nyájat, a pásztort követve
Bárányok = őrstagok, akik követik a vezérbikát és a pásztort.
A csapat és az őrs egy olyan szervezet, amelyben vannak vezetők, és vannak vezetettek.
Nincs olyan személy, akinek ne lenne vezetője, akinek engedelmességgel tartozik. Azért ő a vezető, mert valamit jobban tud. Ezért, ha valamire utasít, biztos lehetsz abban, hogy az úgy helyes. Ne ellenkezz, hanem tedd meg! Engedelmeskedj jó lélekkel és készségesen! Ha valamit kérnek tőled, ne fintorogj, ne beszélj vissza, hanem tedd meg! Ha nem értesz egyet az utasítással, ezt udvariasan közölheted, és tehetsz javaslatot arra, hogy szerinted hogyan lenne jó. De ha ezek után a vezető megismétli az utasítást, tedd meg!
Már csak azért is, mert te is lehetsz vezető. Ha te vezetőként elvárod, hogy engedelmeskedjenek neked, ugyanígy kell neked is cselekedned!
Ha úgy érzed, hogy amit a vezető kér, erkölcsileg vagy jogilag nem helyes, vagy ellenkezik Isten parancsával, akkor és csak akkor van helye annak, hogy ne tedd meg. Ilyen esetben menj oda egy másik vezetőhöz, lehetőleg, ahhoz, aki az utasítást adónak a felettese, és kérdezd meg őt, mit kellene tenned?

8. Legyél vidám és meggondolt!

Máté 5,3-12 Boldogmondások
Filippi 4,4-9- Keresztyén élet becsületben és örömben
Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! A ti szelídlelkűségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe! Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene!”
Az ige első szakasza a vidámságról, a másik része pedig a meggondolt viselkedésről szól.
A csapatban való részvétel egy nagy móka. Sokat tanulunk, sok ismeretet elsajátítunk, de a legfontosabb mégis az, hogy barátok között, játszva telik az idő. Kirándulunk, új helyeket ismerünk meg, egészségesen élünk. Mindez arra indít, hogy vidámak legyünk! Legyél te az, akit mindenki azért irigyel, mert olyan vidám, mosolygós, barátságos ember!
A vidám szív nem feltétlen azt jelenti, hogy mindig mosolyognunk kell. Egy igazi mosolyt nem lehet erőltetni az arcunkra (az különben is meglátszana), hanem annak belülről, a szívünkből kell áradnia. Hogyan lehet vidám a szívünk? A fenti Ige szerint úgy, ha nem kétellyel, aggodalommal és gyötrődéssel van teli a szívünk, hanem az Úrban való bizodalommal, Benne talált békességgel és Iránta érzett hálával.
De légy megfontolt is! Meggondolt az, aki önmagával szemben következetes, aki saját erkölcséhez, hitéhez hű döntést hoz. Tehát tettei és erkölcsi felfogása nem mondanak ellent egymásnak pl.: egy hittanra járó gyerek ne legyen az osztály legrosszabb tanulója!
Vidámnak lenni nem ugyanaz, mint meggondolatlanul cselekedni. Ellenkezőleg: a vidámság egyik forrása éppen az, hogy tudom, helyesen cselekszem, és meggondoltan. Ne légy hebehurgya, ne kapkodj, ne légy szenvedélyesen ilyen vagy olyan! Mindig tartsd szem előtt társaid érdekét, figyelj rájuk, és keresd a javukat!
Mielőtt lépsz, gondolkozz, nem ártasz –e vele, másnak vagy magadnak? De ha meggondoltad, és teheted, tedd örömmel, vidáman, lelkesen!

9. Legyél takarékos!

Máté 25,14-30A talentumok példázata
Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hivatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az öt talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik ötöt. Ugyanígy az is, aki a kettőt kapta, nyert másik kettőt. Aki pedig az egyet kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette a pénzét.
Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az öt talentumot kapta, odavitte a másik öt talentumot, és így szólt: Uram, öt talentumot adtál át nekem; nézd, másik öt talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára! Odament az is, aki a két talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, két talentumot adtál át nekem; nézd, másik két talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!
Odament hozzá az is, aki az egy talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe; nézd, itt van, ami a tied. Ura így válaszolt neki: Te, gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem; és onnan is gyűjtök, ahová nem szórtam? Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek tíz talentuma van!
Mert mindenkinek, akinek van, adatik és bővelkedni fog; attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van.”
A példázatból nagyon jól nyilvánvalóvá válik, hogy mindenkinek adott Isten valamilyen képességet, lehetőséget, s csak ha ezekkel valaki nem jól él, akkor záródnak be körülötte a lehetőségek.
Takarékosnak lenni, nem azt jelenti, hogy mindenből a legkevesebbet, hanem azt, hogy mindenből annyit, amennyit feltétlenül kell. A legtöbb dolog a világon azért értékes, mert kevés van belőle. Ezért kell velük takarékosan bánnunk!
De Isten azt sem szeretné, ha a Tőle kapott képességeinket, lehetőségeinket nem használnánk ki. Tehát mindennel, amit kaptunk, jól kell gazdálkodnunk! Erről szól a példázat.
Légy takarékos az időddel! Gondolkodj el, mire szánod az időd java részét? Olyan dologra, amire érdemes? Olyanra, aminek értéke, haszna van? Hányszor hallani: nincs időm erre vagy arra. Ez buta beszéd! Ideje mindenkinek ugyanannyi van, a különbség csak abban áll, ki hogyan és mire használja fel azt az időt, ami a rendelkezésére áll. Töltsük az időnket hasznosan és tartalmasan! Tegyünk jót! Mutassunk szeretetet! Időnk mindig arra van, amire vagy akire szánni szeretnénk. Szánjuk olyanokra, akiknek szüksége van rá! És ne feledkezzünk el kötelességeinkről, amelyek szintén sok időt igényelnek, és amelyeket nem lehet félretenni!
Légy takarékos a beszédeddel! Erre különösen igaz, hogy nem keveset kell beszélni, hanem értelmesen, hasznosan! A szavakban erő rejlik, amelyekkel építeni, de rombolni is lehet. Te építs! Ne beszélj akkor, ha hallgatni kell, csak azért, hogy ne legyen csönd! Ne beszélj, csak akkor, ha szavad hasznos, igaz, és szép! De mindig válaszolj, ha szólnak hozzád! Felelj, ha kérdeznek!
És légy takarékos a pénzzel! Ne költs csak azért, mert úgyis a szüleid fizetik ki. Hidd el, hogy ők sem az utcán találják a bankjegyeket, hanem keményen megdolgoznak értük! Ők is jobban szeretnének veletek lenni otthon, de nekik kötelességük gondoskodni rólatok. Segítsetek nekik azzal, hogy amit nehezen megkeresnek, azt ne herdáljátok el! Ha pedig dolgoztál, és pénzt kerestél, akkor büszke lehetsz magadra, mert egy kicsit felnőttebb lettél. Becsüld meg ezt a pénzt is, és használd fel olyan dolgokra, amik hasznosak illetve amikkel örömet szerezhetsz magadnak vagy másoknak! 

10. Törekedj, hogy testben és lélekben tiszta légy!

Máté 15,10-20 vagy Márk 7,14-23 Jézus tanítása a tisztaságról
„Nem az teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön.”
János 13,1-11Lábmosás történet
Kiemelten 6-10 versek: „(Jézus) Eközben Simon Péterhez ért. Az így szólt hozzá: ’Uram, te mosod meg az én lábamat?’
Jézus így válaszolt neki: ’Amit én teszek, most még nem érted, de később megérted.’
Péter így szólt hozzá: ’Az én lábamat nem mosod meg soha!’
Jézus így válaszolt neki: ’Ha nem moslak meg, semmi közöd sincs hozzám!’
Simon Péter erre ezt mondta neki: ’Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is!’
Jézus így szólt hozzá: ’Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta…’„
Megfürdés = Istenhez megtérés, újjászületés
Lábmosás= hívő életben is szükséges újbóli bűnbánat
Azt mondják, (testi) tisztaság fél egészség! De ki akar csak félig egészséges lenni? Te légy teljesen egészséges! Ezt pedig úgy érheted el, ha nemcsak testben, de lélekben is tiszta vagy.
A testi tisztaság azt jelenti, hogy minden nap meg kell fürödni, ha piszkos a kezed meg kell mosni, de étkezés előtt mindenképpen, hajat kell mosni, és naponta kell fogat mosni! Ez nem nehéz! Ha még nem gyakorlod, néhány héten keresztül szorítsd rá magadat, és meglátod, utána természetes lesz, és hiányozni fog, ha nem teszed. Persze, ha táborozni mész, akkor kicsit mások a lehetőségek, és így a szabályok is, de akkor is törekedni kell arra, hogy minél inkább tiszta legyél testileg.