I. fejezet A csapat jogállása

1. § A szervezet neve
Pátyi Keresztyén Ifjúsági Csapat (röviden: PáKICs; a továbbiakban: csapat)

2. § A csapatotthon és a csapat székhelye
2071. Páty, Kossuth Lajos utca 95.

3. § A csapat Fenntartó Testülete
A Pátyi Református Egyházközség

4. § A csapat jogi személyisége
A csapat jogi személyiséggel nem rendelkezik, jogokat és kötelezettségeket a Fenntartó Testületen keresztül szerezhet, illetve vállalhat.

5. § A csapat jelképei

(1) A csapat jelvénye: Zöld latin kereszt, amelynek felső, jobboldali, egymásra merőleges szárai között ív húzódik, amely a Szent Koronát jelképezi,  de jelképe Páty községnek is; a baloldali, alsó merőleges szárak között négy vörös sáv található. A jelvény kifejezi hűségünket a magyar nemzethez, annak történelméhez, hagyományaihoz, és a keresztyén hit iránti mély elkötelezettségünket.
(2) A csapat színe a fehér, amely kifejezi a tisztasághoz, a hűséghez és a becsülethez való ragaszkodást.
(3) A csapat jelképe a fehér nyakkendő, rajta a csapat jelvényével.
(4) A csapat 10 alapszabálya:

Mindig és feltétlenül mondj igazat!
Teljesítsd híven kötelességeidet, melyekkel Istennek, hazádnak, és embertársaidnak tartozol!
Ahol tudsz, segíts!
A csapat minden tagját tekintsd testvérednek!
másokkal szemben légy gyengéd, magaddal szemben szigorú!
Szeresd a természetet, légy jó az állatokhoz, és kíméld a növényeket!
Feljebbvalóidnak jó lélekkel, és készségesen engedelmeskedj!
Legyél vidám és meggondolt!
Legyél takarékos!
Törekedj, hogy testben és lélekben tiszta légy!

II. fejezet A csapat céljai

6. §
(1) A Keresztyén Ifjúsági Csapat mindenki felé nyitott, a keresztyén vallás erkölcsi alapjain álló, nemzettudatot ápoló szervezet, melynek elsődleges célja a gyerekek és fiatalok nevelése, oktatása a közösségben.
(2) El kívánja érni, hogy a fiatalok a helyi közösségnek, a magyar nemzetnek, és az emberiségnek értékes és hasznos tagjai legyenek.

7. §
Tevékenysége során gondot fordít a magyar nemzet hagyományainak ápolására, megőrzésére, és tagjainak való átadására, a környezettudatos magatartás nevelésére, a népi, történelmi és művészeti hagyaték megőrzésére, átadására, a fiatalok egészséges életmódra nevelésére, és a hasznos szabadidős tevékenység elősegítésére.

 III. fejezet A szervezet

8. §
A csapat vezető testülete a tisztikar. A tisztikar vezetője a csapatparancsnok. A tisztikar tagjai a tisztségviselők. A csapat tisztségviselője a csapatparancsnok, a csapatparancsnok-helyettes, a gazdasági tiszt, a logisztikai tiszt, és az őrsvezetők.

8/A. § A csapat megszűnése

A csapat megszűnik, ha:
a) a tisztikar kimondja a feloszlását;
b) a csapat – a tisztikar határozata alapján – más társadalmi szervezettel egyesül;
c) a tisztikar határozata alapján átalakul;
d) a Fenntartó Testület nem vállalja a továbbiakban a fenntartást, és hat hónapon belül a csapat nem talál új Fenntartó Testületet, feltéve, hogy ez működőképességét károsan befolyásolja.

9. § A tisztikar hatásköre:

(1) A tisztikar hatásköre a csapat minden ügyére kiterjed.
(2) Hatáskörébe tartozik különösen:

a) Az Alapszabály módosítása;
b) Az éves költségvetés és zárszámadás elfogadása;
c) Határoz a csapat feloszlásának kimondásáról;
d) Határoz más szervezetekkel való szorosabb együttműködésről;
e) Megválasztja a csapat parancsnokát (a Fenntartó Testület véleményének meghallgatása után) és helyettes parancsnokát, a gazdasági tisztet, a logisztikai tisztet 3 évre;
f) Jóváhagyja a csapattagságra való jelentkező kérelmét;
g) Őrsöket hoz létre, szüntet meg;
h) Elfogadja a csapat képzési tervét, az éves munkatervet;
i) hatályon kívül helyezve
k) A következő évre meghatározza a tagdíj összegét.

(3) A tisztikar a hatáskörébe tartozó ügyben határozatot hoz.
(4) A tisztikar a döntéseket a jelenlévők többségi támogatásával hozza meg.

9/A. §

(1) A tisztikari gyűléseket kéthavonta össze kell hívni. Rendkívüli gyűlést a tisztikar bármely tagjának kezdeményezésére kell összehívni.
(2) A tisztikari gyűlések nem nyilvánosak; csak a tisztikar tagjai, az általuk meghívottak, illetve a Fenntartó Testülettel kötött megállapodásban meghatározott személyek vehetnek részt rajta, valamint azok, akiknek a részvételét a tisztikar engedélyezi.

10. §

(1) A csapatparancsnok hatásköre:

a) Összehívja a tisztikar gyűlését, összeállítja a gyűlés napirendjét, vezeti azt, fenn tartja annak rendjét;
b) Ellátja a csapat képviseletét;
c) Kapcsolatot tart más szervezetekkel;
d) Gondoskodik a csapat szervezeti működésének összehangolásáról, hatékonyan működteti azt;
e) Gondoskodik a csapat „tulajdonát” képező vagyontárgyaknak, pénzügyi eszközöknek, a csapat érdekében történő rendeltetésszerű és hatékony felhasználásáról ;
f) Kidolgozza és karbantartja a csapat képzési tervét, éves munkatervét, a különpróbák rendszerét;
g) Gondoskodik az éves költségvetés és zárszámadás határidőben történő benyújtásáról;
h) Gondoskodik a csapat vezetőinek folyamatos képzéséről;
i) Jóváhagy a csapatról szóló mindenféle kiadvány (pl.: hirdetés, toborzás, bemutatás) megjelentetését;
j) Felügyeli az ügyintézést (levelezés, irattár, egyéb dokumentumok);
k) Gondoskodik a nyilvántartások vezetéséről, és annak tartalmáról;
l) A kitűzött határidőket figyelemmel kíséri, és gondoskodik azok betartásáról;
m) Véleményezi a tagsági kérelmeket, és javaslatokat tesz a tiszteletbeli tagok személyére;
n) Évente beszámol tevékenységéről a tisztikarnak;
o) Kinevezi az őrsvezetőket és helyetteseiket.

(2) E feladatok egy részét a parancsnok átadhatja a parancsnok-helyettesnek.
(3) A csapatparancsnok a hatáskörébe tartozó ügyben határozatot hoz.

10/A. §
Ha a Fenntartó Testület kezdeményezi a parancsnok felmentését a tisztikarnál, akkor az ezt köteles megtárgyalni. Amennyiben nem ért egyet a javaslattal, köteles érdemi egyeztetést folytatni a Fenntartó Testülettel.

11. § A gazdasági tiszt

(1) A gazdasági tiszt feladatát a parancsnok irányítása és felügyelete mellett végzi. Ő a felelős a csapat pénzügyi és gazdasági stratégiájáért.
(2) Hatásköre:

a) Megtervezi és vezeti a csapat gazdasági és pénzügyi rendjét a hatályos jogszabályoknak, az Alapszabálynak, illetve a tisztikar és a parancsnok utasításainak megfelelően;
b) Felméri a tisztikar által kidolgozott tervek és programok pénzügyi kihatásait;
c) Véleményez minden olyan javaslatot, amelynek pénzügyi kihatásai lehetnek, minden ilyen döntés meghozatalában szaktanácsadóként közreműködik;
d) Elkészíti az éves költségvetést és zárszámadást, és azt a tisztikar elé terjeszti;
e) Felügyeli a csapat bevételeit, és azok hatékony és jogszerű felhasználásáról gondoskodik a tisztikar, és a parancsnok utasításai alapján;
f) Felkutatja a lehetséges bevételi forrásokat, és hathatósan elősegíti a vagyon gyarapodását;
g) Kezeli és őrzi a házipénztárat, nyilvántartja annak bevételeit és kiadásait.

12.§ A logisztikai tiszt

(1) A logisztikai tiszt feladatát a parancsnok irányítása és felügyelete mellett végzi.
(2) Hatásköre:

a) A csapat számára átadott eszközök felett ellenőrzést gyakorol, gondoskodik azok felhasználhatóságáról;
b) Tervezi és szervezi a csapat programjait, rendezvényeit, kirándulásait, táborait, mindezekhez biztosítja a szükséges felszerelést és egyéb körülményeket;
c) Közreműködik a más szervezetekkel való kapcsolattartásban, egyezteti a programokat.

13. § Az őrs alakulása és megszűnése

(1) Az őrs körülbelül azonos életkori csoportba tartozó gyerekek 5-10 fős csoportja, akik feladataikat e keretben teljesítik, az örsvezető és helyettese felügyelete és irányítása mellett.
(2) Őrsöt a tisztikar alapíthat, ha arra igény van. Az őrsöt a tisztikar szüntetheti meg, ha annak létezése felesleges. Mind a létrehozatalkor, mind a megszűnéskor gondoskodni kell arról, hogy jövendő vagy volt tagok számára ez előnyös legyen.

14. § Az őrsvezető

(1) Őrsvezetőnek és helyettesének olyan személy nevezhető ki, aki testileg, szellemileg, és lelkileg képes az őrs vezetésére. Az őrsvezetőt a csapatparancsnok nevezik ki, meghatározatlan időre. Helyettesét az őrsvezető javaslatára szintén a csapatparancsnok nevezi ki.
(2) Az őrsvezető és helyettese lehetőleg különböző neműek legyenek, ha az őrs is különböző nemű tagokból áll.
(4) Hatásköre:

a) Szervezi az őrs tevékenységét és a helyettesével együtt gondoskodik annak végrehajtásáról;
b) Az őrs tagjával szemben figyelmeztetést vagy más szankciót alkalmaz, ha annak magatartása nem megfelelő.

(5) E feladatok egy részét az őrsvezető átadhatja az őrsvezető-helyettesnek.

 
IV. fejezet Tagsági viszony

15. § A taggá válás feltételei, a tag jogai és kötelezettségei

(1) A csapat tagja lehet minden olyan természetes személy, aki

a)egyetért a csapat célkitűzéseivel;
b)szülője általkinyilvánítja, hogy a tagsággal járó, jelen Alapszabályban rögzített kötelezettségeknek eleget kíván tenni;
c)közösségben történő tevékenykedésre alkalmas;
d)magatartása nem ütközik a csapat szellemiségébe;
e)nem tagja vallás- vagy magyarellenes szervezetnek, nem támogat ilyet, valamint nem támogat más szervezetek vagy személyek által tett vallás- vagy magyarellenes kijelentéseket, cselekedeteket;
f) szülője által felvételét kéri a csapatba;

(2) Jogok és kötelezettségek:

a)A tagok kötelesek az Alapszabály rendelkezéseit betartani, az elöljárók utasításait követni, az alárendeltjeiket erre rábírni.
b)A tagok kötelesek a csapattal, vezető szerveivel, tisztségviselőivel, és minden tagjával összhangban, a szervezet célkitűzéseinek megfelelően tevékenykedni. Kötelesek minden sértő, bántó kijelentéstől, megnyilvánulástól vagy cselekedettől tartózkodni, valamint kötelesek mindenkiről a jó szándékot feltételezni, amíg ennek az ellenkezője kétséget kizáróan be nem bizonyosodik.
c)A tagok kötelesek a tisztikar határozatait képviselni, és képességeikhez mérten a legjobban végrehajtani. A határozatokkal szemben bárki panaszt vagy észrevételt tehet, amire az illetékes tisztségviselőnek vagy testületnek 30 napon belül érdemben válaszolnia kell.
d)A tagok kötelesek betartani azt az alapelvet, hogy bármely vitás ügyüket a csapat szervezetei keretein belül intézik el. Ha erre nincs lehetőség, akkor jogi úton, de bármely média nyilvánosságának teljes kizárásával.
e)A tagok kötelesek a csapatban viselt tisztségükből adódó, illetve egyéb vállalt feladataiknak legjobb tudásuk szerint eleget tenni.
f)A tagok nem lehetnek vallás- vagy magyarellenes szervezet tagjai, nem támogathatnak ilyet, sem más személyek, szervek által tett vallás- vagy magyarellenes nyilatkozatokat, cselekedeteket.
g)A tagok kötelesek a csapat életében aktívan és rendszeresen részt venni, feladatokat, tisztségeket vállalni.
h)A tagok kötelesek tagdíjat fizetni.
i)A tagok választhatók mindazon tisztségekre, amelyeket életkoruk és képességeik alapján betölthetnek.
j)A tagok részt vehetnek a csak tagok számára nyilvános rendezvényeken.
k)A tagok igénybe vehetik a csapat minden szolgáltatását.
l)A tagok a csapatot érintő minden ügyben észrevételt, javaslatot tehetnek, kifejthetik véleményüket, udvarias és építő jellegű kritikát gyakorolhatnak. Az észrevételek címzettjei kötelesek azokat alkalmas időben meghallgatni és megfontolni.
m)Minden tag jogosult a csapat életét érintő minden ügyben megfelelő tájékoztatást kapni.


VII. fejezet Kapcsolatok

21. § A csapat és a Fenntartó Testület kapcsolata
A Fenntartó Testület fenntartói tevékenysége által gondoskodik a csapat számára olyan körülmények biztosításáról, amelyek lehetővé teszik tevékenységének folytatását. E cél érdekében a szervezetek közötti kapcsolat nagy fontosságú. A csapat minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a kapcsolat töretlen és problémamentes legyen, és az együttműködés mindkét szervezet javára szolgáljon. Ezen célok elérése érdekében a csapat és a Fenntartó Testület megállapodást kötnek. A Fenntartó Testület és a tisztikar rendszeres kapcsolatot tart.

22. § A csapat és a gyülekezet kapcsolata
A csapat és a gyülekezet tevékenységében különböző, de céljaiban és szellemiségében azonos módon működik. A csapat kiváló kapcsolatra törekszik mind a református, mind a római katolikus gyülekezettel, valamint minden keresztyén felekezet közösségével.
Lehetőség szerint egyeztetik programjaikat, együttműködnek az ifjúság nevelése terén.

23. § A csapat és más ifjúsági szervezetek kapcsolata
A csapat együttműködik minden olyan gyermek és ifjúsági szervezettel, amely céljaiban és szellemiségében hozzá hasonló elveket követ. A csapat kiemelten fontos partnerei a cserkészcsapatok és a Magyar Cserkészszövetség.

24. § A csapat és a helyi önkormányzat kapcsolata
A csapat számít arra, hogy a helyi önkormányzat támogatja gyermek és ifjúság nevelő munkáját. Ennek érdekében szoros együttműködésre törekszik az önkormányzat szerveivel, a képviselő-testülettel, és a polgármesterrel. A csapat részt vesz a település minden olyan rendezvényén, amely nem ellenkezik szellemiségével és célkitűzéseivel.

25. § A csapat kapcsolata egyéb szervezetekkel
A csapat együttműködésre törekszik minden olyan szervezettel, személlyel, gazdasági társasággal és egyéb jogi személlyel, aki (amely) céljai elérését elősegítheti, vagy azokban legalábbis nem akadályozza.